Forsa! Methodiek

Op zoek naar een  doeltreffende oplossing voor de rehabilitatie en re-integratie van (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst binnen uw gemeente?

Dan biedt Forsa! de uitkomst!

De grootste problemen voor integratie in Nederland zijn criminaliteit (recidive) en de hoge jeugdwerkloosheid. Twee derde van de jongens van niet-westerse afkomst tussen 12 en 23 jaar is wel eens aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Daarnaast is ruim een kwart van hen werkloos.

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR) weet met het Forsa! programma de niet-westerse criminele jongeren goed te bereiken. Vrijwillige maatjes met dezelfde culturele achtergrond begeleiden de jongeren door het Forsa! traject. Met als doel te voorkomen dat de jongeren terugvallen in crimineel gedrag en  hen te helpen om het dagelijks leven weer op de rails te krijgen. Jaarlijks begeleiden we z’n 80 tot 120 jongeren.

In 2008 startte Karima Daoudi Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR)  om het gat te dichten tussen de professionele praktijk en de moeilijk bereikbare niet-westerse doelgroep. Dankzij de combinatie van haar eigen persoonlijke ervaringen en de kennis van de professionele praktijk, heeft zij de effectieve Forsa! methodiek ontwikkeld.

Uniek aan het Forsa! programma is de benadering.  Deze bestaat uit een integrale aanpak, waarbij (ex-)gedetineerde jongeren van niet-westerse afkomst een jaar (of soms langer) intensief worden begeleid door een vrijwillig maatje met dezelfde culturele achtergrond, die de jongeren ondersteunen op emotioneel en praktisch vlak. Dat het gaat om vrijwillige inzet maakt, juist voor de doelgroep, een positief verschil. De ondersteuning start tijdens detentie en loopt tot ruim een jaar na vrijlating. Dat er daarnaast aandacht is voor de directe omgeving van de jongere (familie), vormt mede het succes van de Forsa! methodiek.

De begeleiding en ondersteuning van Forsa! is gericht op acht leefgebieden en wijkt af van de reguliere hulpverlening.

De leefgebieden:

 • Begeleiding naar werk
 • Opleiding
 • Huisvesting
 • Gezondheidszorg
 • Financiën
 • Vrijetijdsbesteding
 • Herstel met familie
 • Herstel met het slachtoffer

Voor het bereiken van de jongeren is het van groot belang dat ook de ouders, broers en zussen en een eventuele partner, deelnemen aan het programma. Het lukt Bureau MHR goed om de directe omgeving te betrekken door de bekendheid met de culturele gemeenschap. Alle maatjes en jongerencoaches komen uit dezelfde gemeenschap. Er is geen sprake van taal- of cultuurbarrière, waardoor er sneller een vertrouwensband wordt opgebouwd. Het Forsa! programma maakt de (ex-)gedetineerden ‘maatschappij-proof’ en biedt hen een eerlijke (nieuwe) kans.

Kostenbesparing
In 2017 was Bureau MHR met het Forsa! programma actief in vijf steden. In totaal zijn 189 jongeren succesvol begeleid. Dit leverde onze samenleving een kostenbesparing op van ruim 22,5 miljoen euro, ervan uitgaand dat een gevangene in ons land gemiddeld 120.000 euro per jaar kost. 

Samen werken met Bureau MHR  

Bureau MHR is continu in ontwikkeling om antwoorden te vinden  op maatschappelijke vraagstukken binnen de niet-westerse gemeenschap en de maatschappij als geheel. Wij werken graag samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor deze doelgroep en op zoek  zijn naar een effectieve aanpak.

Wij kunnen onder meer de volgende ondersteuning bieden:

 • Het delen van onze expertise d.m.v. een vijftal werksessies, waarin onze professionals on-the-job meewerken binnen uw organisatie;
 • Het uitvoeren van het Forsa! programma binnen uw gemeente. Dan nemen wij het volledige traject uit handen en stellen een team samen, werven, trainen en begeleiden vrijwilligers en bieden uitgebreide nazorg;
 • Ondersteunen van de opzet van een Forsa! programma binnen uw gemeente. In dat geval zorgt uw gemeente zelf voor de uitvoering, maar bieden wij ondersteuning d.m.v. een starterspakket met onder meer trainingsmateriaal. We bieden de mogelijkheid om aan te sluiten op een digitaal monitoringssysteem en we bewaken de kwaliteit van de methodiek door onder meer supervisie;
 • Natuurlijk kunnen we in overleg ook maatwerk leveren.

  Overige programma’s

  Aan het Forsa! programma zijn enkele ondersteunende projecten gekoppeld. Zo kunnen moeders en zussen deelnemen aan het empowermentprogramma Al Nour (het licht). Voor de vaders en broers is het emancipatieprogramma Horizon ontwikkeld. Zo krijgt de familie handvatten aangereikt, waarmee hun zoon/dochter/broer/zus na detentie beter kan worden opgevangen en ondersteund worden in het rehabilitatieproces. In het verlengde van Forsa! is een PreJob training ontwikkeld. Deze is specifiek gericht op het vinden van een opleiding en/of werk. De nieuwste activiteit is het opzetten van een ORC (Opvang en Re-integratie Centrum), waar een zinvolle dagbesteding en een veilig (dag)onderkomen centraal staan.

  Over Bureau MHR

  Forsa! is ontwikkeld en wordt uitgevoerd door Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie. Sinds de oprichting in 2008 is het Bureau uitgegroeid tot een organisatie met een aantal betaalde beroepskrachten en vele vrijwilligers. Bureau MHR is actief in Den Haag, Delft en Rotterdam. De staf bestaat uit jongerencoaches, maatschappelijk werkers, vrijwilligersondersteuners, mediators, herstelbemiddelaars en communicatiemedewerkers. Allen zeer betrokken, gedreven en cultuursensitief.